1. Onze facturen dienen ter zetel betaald per contant. Onze wissels doen geen afbreuk aan de facturering en aan de bedongen factuurvoorwaarden.

2. Bij gebrek aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is zonder enige ingebrekestelling van rechtswege en vanaf factuurdatum een intrest verschuldigd van 1% per maand en wordt, bij wijze van forfetaire schadevergoeding, het factuurbedrag verhoogd met 10% evenwel met een minimum van 100 EUR, dit onverminderd de hoofdstom, nalatigheidsintresten, vervolgingskosten enz.

3. Bij betwisting van welke aard ook zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arronsiddement Brugge bevoegd.

4. Om geldig te zijn moeten klachten geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen en dit per aangetekend schrijven. Na deze termijn zijn de klachten niet meer ontvankelijk.

5. Wij behouden ons het recht voor in geval van niet-betaling of te late betaling, alle leveringen stop te zetten.

6. De goederen reizen op risico van de koper.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de door ons verkochte goederen. De richtlijnen dienaangaande door ons gegeven zijn in vertrouwen maar zonder waarborg.

8. Bij bestelling van minder dan 200,00 EUR zal 25,00 EUR administratieve kosten in rekening gebracht worden.

9. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen, zonder voorafgaande verwittiging en in verhouding met onze kostprijzen voor grondstoffen, lonen, sociale lasten, wijziging van de muntpariteit enz.

10. Losse stuks + 15% / afsnijding + 15%

11. De geleverde koopwaar blijft eigendom van West Deco N.V. zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING VANAF 04 MEI

Beste klanten

Sinds maandag 06 april 2020 garanderen wij een essentiële dienstverlening terug opgestart. Wat dit concreet inhield, vindt u hier terug.

Vanaf maandag 04 mei voeren wij een aanpassing (verhoging) van deze essentiële dienstverlening door.

LEVERINGEN OP UITZONDERLIJKE BASIS (VARIABEL)

Onder de huidige omstandigheden kunnen wij voorlopig nog geen leveringen voorzien op vaste, voorspelbare tijdstippen zoals voor de crisis. De ervaring van de voorbije weken leert dat wij zijn teruggevallen op een substantieel lager volume dan vroeger. 

Dit brengt ons ertoe om ons op alternatieve manieren te organiseren. Dit vereist een degelijke organisatie met de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit. Daar staan wij voor.

Om u onder de huidige omstandigheden zo veel mogelijk verder te helpen, plannen wij vanaf 04 mei leveringen in via onze chauffeur op uitzonderlijke (variabele) basis.

 • Dit betekent concreet dat wij routes inplannen op basis van wat er effectief binnen komt aan bestellingen. Dit beeld wijzigt van dag tot dag, onze planning wordt dan ook elke dag herzien en bijgesteld. 

 • Hou er a.u.b. rekening mee dat op het moment dat u uw bestelling plaatst, wij nog niet altijd een concrete leveringsdatum kunnen voorstellen. Wij baseren ons noodzakelijk op wat er effectief binnen komt. Dit beeld wijzigt van dag tot dag. In deze onzekere tijden betekent dit dat het niet mogelijk is om ver (verschillende weken) vooruit in de tijd te projecteren en leveringsdata al meerdere weken op voorhand in te plannen.

 • Waar mogelijk blijven wij de voorkeur geven aan afhalingen bij onze vestiging of opsturen via DPD. U vindt de geldende afspraken hier terug. Gezien de omstandigheden kunnen wij zo nog sneller op de bal spelen dan via uitzonderlijke leveringen, en u dus ook sneller verder helpen.
 • U kan uw bestellingen voor levering probleemloos plaatsen bij ons. 
   
 • Probeer uw bestellingen a.u.b. zo veel mogelijk te groeperen.

 • Op het moment dat de uitzonderlijke planning (leveringsdag) daadwerkelijk wordt vastgelegd, wordt deze uiteraard aangehouden. Op het moment dat wij een concrete leveringsdatum gepland hebben, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via mail of telefoon. U wordt vooraf op de hoogte gebracht wanneer de levering doorgaat. Goede afspraken maken goede vrienden.

 • In de huidige omstandigheden kunnen wij deze uitzonderlijke leveringen reeds één à anderhalve week vooruit plannen.

 • De ervaring sinds 06 april leert ons dat dit wij onder de huidige omstandigheden ongeveer één keer om de twee weken in uw regio passeren, in tegenstelling tot één keer elke week zoals voor de crisis.

VERTEGENWOORDIGERS

Ook onze vertegenwoordigers worden vanaf 04 mei terug ingeschakeld.

Gezien de nog steeds geldende maatregelen gebeurt dit voorlopig in beperkte mate.

 • Zij staan tot uw dienst om u met hun raad bij te staan. Onze vertegenwoordigers zijn steeds bereikbaar via telefoon en mail.

 • Onder de huidige omstandigheden mogen zij geen niet-essentiële verplaatsingen doen.
 • Zij mogen essentiële verplaatsingen doen, maar steeds op afspraak, na uw goedkeuring. Hun bezoeken worden afgestemd op uw vraag, om zo flexibel mogelijk te zijn naar uw werking toe.

 • Onze vertegenwoordigers leggen voor de nabije toekomst op eigen houtje nog geen bezoeken af, d.w.z. zonder uw goedkeuring. Wij willen uw dienstverlening naar uw klanten toe niet in het gedrang te brengen.

INTERNE WERKING

Vanaf 04 mei is ons bureel telefonisch bereikbaar vanaf:

 • 10.00 tot 12.00

 • 13.00 tot 17.00 (sinds 06 april was dit tijdelijk tot 15.00).

ALGEMENE INFO + VRAGEN

Afhankelijk van de evolutie de komende weken worden onze werking en organisatie geleidelijk aan verder opgeschaald. Wanneer dit het geval is, houden wij u op de hoogte.

Heeft u vragen over uw bestelling of over onze dienstverlening?

Contacteer uw vertegenwoordiger, of contacteer ons via mail (info@westdeco.be) of via telefoon (050 81 20 41).

Wij helpen u graag verder.