1. Onze facturen dienen ter zetel betaald per contant. Onze wissels doen geen afbreuk aan de facturering en aan de bedongen factuurvoorwaarden.

2. Bij gebrek aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is zonder enige ingebrekestelling van rechtswege en vanaf factuurdatum een intrest verschuldigd van 1% per maand en wordt, bij wijze van forfetaire schadevergoeding, het factuurbedrag verhoogd met 10% evenwel met een minimum van 100 EUR, dit onverminderd de hoofdstom, nalatigheidsintresten, vervolgingskosten enz.

3. Bij betwisting van welke aard ook zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arronsiddement Brugge bevoegd.

4. Om geldig te zijn moeten klachten geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen en dit per aangetekend schrijven. Na deze termijn zijn de klachten niet meer ontvankelijk.

5. Wij behouden ons het recht voor in geval van niet-betaling of te late betaling, alle leveringen stop te zetten.

6. De goederen reizen op risico van de koper.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de door ons verkochte goederen. De richtlijnen dienaangaande door ons gegeven zijn in vertrouwen maar zonder waarborg.

8. Bij bestelling van minder dan 200,00 EUR zal 25,00 EUR administratieve kosten in rekening gebracht worden.

9. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen, zonder voorafgaande verwittiging en in verhouding met onze kostprijzen voor grondstoffen, lonen, sociale lasten, wijziging van de muntpariteit enz.

10. Losse stuks + 25% / afsnijding + 25%

11. De geleverde koopwaar blijft eigendom van West Deco N.V. zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.