Algemene voorwaarden

In voege sinds 01/01/2024

Art. 1: Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de algemene voorwaarden:

 • voor elke bestelling via de webwinkel www.westdeco.be;
 • voor elke offerte; voor elke orderbevestiging;
 • voor elke factuur en/of eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk de ‘overeenkomst’ genoemd);
 • voor elk aanbod;
 • voor elke overeenkomst;
 • voor elke dienst;
 • voor elke levering

van West Deco nv, KBO-nummer BE 0457.880.283, met zetel te 8020 Oostkamp, Akkerstraat 1 bus 8 (hierna ‘West Deco nv’).

Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk wanneer West Deco nv hier vooraf en uitdrukkelijk mee akkoord ging.

Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgesteld.

De klant stelt geen extra voorwaarden, tenzij West Deco nv die vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk goedkeurt. De algemene en/of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs als die bepalen dat ze voorrang hebben.

 

Art. 2: Offerte – Orderbevestiging

De eenheidsprijzen in de offerte of orderbevestiging gelden alleen voor de goederen of diensten die erin beschreven zijn.  Belastingen en verzend- of transportkosten zijn niet inbegrepen, deze specifiek vermeld staan. Daarbij zijn ook de bepalingen bij ‘Services’ van toepassing. Die vindt u op www.westdeco.be.

Als er werken nodig zijn die niet in de offerte of orderbevestiging staan, dan zijn dat meerwerken. Die factureren we in regie volgens de eenheidsprijzen van West Deco nv op dat moment.

Na het ontvangen van de orderbevestiging heeft de klant 48u de tijd om de juistheid inhoudelijk na te kijken alsook om opmerkingen en/of wijzigingen door te geven. Indien geen reactie binnen deze periode wordt de bestelling als definitief aanvaard.

De klanten van West Deco nv die onder rembours staan, betalen eerst het openstaande bedrag van de bestelling. Op de orderbevestiging staat het verschuldigde bedrag en de mededeling. Pas als het bedrag op het rekeningnummer van West Deco nv (BE20 7380 1540 7056) staat, starten we de productie van de bestelling.

 

Art. 3: Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, betaalt de klant alle facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

West Deco nv heeft het recht om bij de bevestiging van de offerte, orderbevestiging of overeenkomst een voorschotfactuur te sturen voor 100% van het totale offertebedrag, tenzij anders overeengekomen.

Betaalt de klant de factuur niet, onvolledig of niet op tijd, dan komt er vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand op het hele factuurbedrag bij, plus een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100 euro per factuur.

Is één factuur te laat, onvolledig of niet betaald, dan eist West Deco nv ook de betaling van alle andere openstaande facturen op. West Deco nv mag het principe van schuldvergelijking toepassen. De klant mag geen facturen overdragen of compenseren, tenzij West Deco nv daar vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk mee instemt.

De klant gaat ermee akkoord dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs dienen.

Als de klant niet of te laat betaalt, dan kunnen we alle leveringen stopzetten. De koopwaar blijft eigendom van West Deco nv tot de klant de volledige prijs op de factuur heeft betaald.

 

Art. 4: Protest facturen

De klant kan de factuur binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum uitdrukkelijk, gemotiveerd en aangetekend betwisten. Is dat niet gebeurd, dan beschouwen we de factuur als definitief aanvaard.

 

Art. 5: Leveringstermijn

De leveringstermijnen in de overeenkomst of in elk ander document zijn bij benadering en geven alleen maar een indicatie. Als West Deco nv met vertraging levert of uitvoert, dan kan de klant geen schadevergoeding eisen of de overeenkomst opzeggen. West Deco nv levert de bestelling volledig of slechts een deel ervan afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

De klant meldt mogelijke problemen bij de levering duidelijk op voorhand. West Deco nv mag de extra kosten voor abnormale leveringen aan de klant aanrekenen. De klant belooft om die extra leveringskost te betalen.

 

Art. 6: Garantie

West Deco nv garandeert dat zijn producten degelijk zijn, zonder gebreken in materiaal en/of constructie, en dat ze beantwoorden aan de wettelijke normen en regels die gelden op de leveringsdatum. Deze garantie duurt 2 jaar vanaf de leveringsdatum.

Voor de elektrische producten verwijzen we naar de bijlage ‘Interventie West Deco: Elektrische producten’. Die bijlage vindt u op de website www.westdeco.be.

West Deco nv mag zijn producten en hun kenmerken wijzigen, ongeacht wat er in andere documenten staat. De levering beantwoordt aan de wettelijke normen, wanneer ze overeenkomt met de kenmerken die op het moment van de bestelling bestonden en werden aangeboden.

De garantie van West Deco nv geldt alleen voor de overeenkomst met de klant en niet voor de afspraken die de klant maakt met anderen (eigen klanten, afnemers of eindgebruikers). Daarom sluiten we de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek uit, want West Deco nv heeft niets te maken met de communicatie en/of de overeenkomst tussen de klant en derden.

De garantie van West Deco nv geldt niet voor gebreken:

 • die de klant kon zien bij de levering, of de producten nu verpakt waren of niet;
 • die ontstaan omdat de klant en/of zijn eigen afnemer zelf een combinatie van individuele producten kiest of zelf individuele producten samenvoegt;
 • die ontstaan door:

 1. een verkeerde keuze van product of onderdeel waardoor het product of het onderdeel of het geheel of de combinatie van producten en onderdelen niet bruikbaar zijn of niet beantwoorden aan het beoogde doel;
 2. een verkeerde behandeling, verkeerd onderhoud (incl. reiniging) of verkeerde bewaring van de producten;
 3. een verkeerde installatie of montage, die niet volgens de installatievoorschriften of de regels van de kunst en goed vakmanschap gebeurde;
 4. een verkeerd of oneigenlijk gebruik van de producten, of wanneer de klant een gebrekkig product blijft gebruiken waardoor er (meer) schade ontstaat;
 5. externe oorzaken na de levering, te wijten aan de klant of aan derden, ofwel door een andere onbekende oorzaak (bv. door het transport).

Ook de volgende zaken vallen buiten de garantie van West Deco nv:

 • goederen of onderdelen die niet lang meegaan (bv. onderdelen die slijten, batterijen …). Die waarborgen we alleen voor de tijd dat ze normaal gezien meegaan. Ook als door de beperking van een onderdeel het geheel of een combinatie van onderdelen of goederen niet kan worden gebruikt;
 • schade die een andere garantie of verzekering dekt;
 • veranderingen in kleur en/of oppervlaktestructuur door normale verouderingsprocessen, blootstelling aan zonlicht, contact met water of andere vloeistoffen of chemische producten. Ook als dat gebeurt bij een normaal onderhoud of een normale reiniging.

Beschrijvingen en foto’s van goederen in catalogi, magazines, op andere informatiedragers, op tentoonstellingen, in staaltjes, enzovoort, zijn alleen maar een indicatie of een voorbeeld. Ze verplichten West Deco nv niet om precies dezelfde kenmerken te leveren. Kleine verschillen zijn geen gebrek of non-conformiteit en de klant schept bij zijn eigen afnemers geen verkeerde verwachtingen over de kenmerken van het product.

 

Art. 7: Klachten – Aansprakelijkheid – Retours

De klant meldt gebreken of non-conformiteit van de geleverde producten meteen bij de levering of uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na de levering aan West Deco nv. De klant stuurt klachten of opmerkingen na de levering naar het e-mailadres service@westdeco.be, met vermelding van een factuurnummer of pakbonnummer. Daarbij zijn ook de bepalingen bij ‘Services’ van toepassing. Die vindt u op www.westdeco.be.

Meldt de klant geen zichtbare gebreken of non-conformiteit van de geleverde producten meteen of uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na de levering, dan gaan we ervan uit dat de klant alle goederen op de pakbon in goede staat en volledig heeft ontvangen. Als de klant de producten zonder voorbehoud in gebruik neemt of verwerkt of verder verkoopt, dan betekent dat dat hij ze aanvaardt.

Als de geleverde producten of diensten gebrekkig of non-conform zijn, dan kiest West Deco nv ervoor om:

 • de producten te herstellen;

of

 • de producten of het gebrekkige onderdeel te vervangen door een nieuw product of onderdeel van hetzelfde of een gelijksoortig type en van dezelfde of een gelijkwaardige soort en kwaliteit;

of

 • de producten terug te nemen en het bedrag dat de klant al betaalde, terug te betalen.

De klant draagt de producten of accessoires altijd, zonder uitzondering, op ons eerste verzoek over om ze te herstellen, te vervangen of terug te nemen.  

Is West Deco nv verantwoordelijk voor schade aan de geleverde goederen, dan betaalt West Deco nv alleen de koopsom (zonder btw) terug. Daarvoor maken we een creditnota van 100% van de verkoopwaarde. West Deco nv betaalt ook alle kosten van de retour.  

Voor retours gelden de bepalingen bij ‘Services’. Die bepalingen vindt u op de website www.westdeco.be.

West Deco nv is niet aansprakelijk voor of vergoedt geen immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, algemene kosten (onderzoek, afbraak of ontmanteling …), morele schade, verlies van klanten of een vordering van derden. Behalve bij bedrog, een opzettelijke of een zware fout van West Deco nv.

De buitencontractuele aansprakelijkheid van West Deco nv ten opzichte van de klant beperkt zich tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van West Deco nv dekt, behalve bij bedrog, een opzettelijke of een zware fout. De contractuele aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag dat de klant al heeft betaald. Als de klacht niet geldig is of de garantietermijn verstreken, dan herstellen of vervangen we de producten op kosten van de klant. In dat geval gelden de bepalingen bij ‘Services’.

 

Art 8: Opschorting – Ontbinding

West Deco nv biedt alleen zijn diensten aan voor de producten die West Deco nv levert. De bepalingen onder artikel 2 (Offerte – Orderbevestiging) en artikel 3 (Betalingsmodaliteiten) zijn ook van kracht.

Komt de klant zijn betalings- of andere verplichtingen van de overeenkomst niet na, dan mag West Deco nv zijn verbintenissen uit de overeenkomst of andere lopende overeenkomsten tussen partijen onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opschorten of uitstellen. Deze bepaling geldt ook bij verschillende offertes of overeenkomsten tussen dezelfde partijen. Als de klant binnen 15 werkdagen na een aangetekende ingebrekestelling van West Deco nv niet betaalt of aan zijn andere verplichtingen voldoet, of als de klant duidelijk niet kan betalen of failliet gaat, dan mag West Deco nv ofwel de opzegging van de overeenkomst eisen, ofwel de overeenkomst buiten het gerecht om ontbinden, ofwel de uitvoering van de overeenkomst eisen. Dit alles van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Daarnaast heeft West Deco nv recht op een vergoeding voor de kosten en prestaties die het al deed, en op een schadevergoeding als de overeenkomst (vroegtijdig) stopt.

De klant mag de overeenkomst met West Deco nv opzeggen als West Deco nv zich schuldig maakt aan fraude, bedrog, een opzettelijke of een zware fout. Als de klant wil opzeggen, dan brengt hij West Deco nv daarvan per aangetekende brief op de hoogte binnen een redelijke termijn nadat hij de reden om op te zeggen heeft ontdekt.

 

Art 9: Annulatie

De klant kan een bestelling enkel annuleren op schriftelijke wijze door middel van het versturen van een e-mail naar info@westdeco.be. Annuleert de klant de overeenkomst, dan wordt er in eerste instantie gekeken als de producten die onderdeel uitmaken van de originele bestelling al dan niet integraal te hergebruiken zijn door West Deco nv in hun originele staat.

- Indien de goederen terug te brengen zijn naar de originele staat , is West Deco nv vrij om te   bepalen als er sprake is van gederfde winst 
  die geleden is door de niet-uitvoering van de   bestelling en kan West Deco nv hier een vergoeding voor vragen.

- Indien de goederen niet terug te brengen zijn naar de originele staat of als het maatwerk   betreft, dan mag West Deco tot 100% van de
  volledige orderprijs eisen. In deze categorie     vallen onder meer :                                 

 • Harde raamdecoratie zoals o.a. rolgordijnen, duo rolgordijnen, houten lamellen en andere gelijkaardige producten in deze categorie
 • Rails die gebogen worden
 • Andere producten die in de praktijk onverkoopbaar worden nadat er een bewerking aan gebeurd is.

Annuleert West Deco nv de overeenkomst, zonder goede reden en nadat West Deco nv niet heeft gereageerd op een ingebrekestelling om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen binnen een redelijke termijn, dan betaalt West Deco nv een forfaitaire schadevergoeding van 20%. De klant behoudt het recht om eventuele grotere schade te bewijzen.

 

Art. 10: Overmacht

West Deco nv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of vertragingen door elke gebeurtenis waar West Deco nv geen invloed op heeft. Dat zijn bijvoorbeeld, maar niet alleen:

 • staking en lock-out;
 • problemen met het transport en de distributie;
 • oorlog;
 • brand;
 • verordeningen of voorschriften van de overheid of de administratie;
 • gebrek aan aardgas en/of andere brandstoffen; leveringen die uitblijven;
 • systemen die uitvallen;
 • vrieskou die het werk verhindert;
 • storm, onweer, wateroverlast of andere weersomstandigheden die de werken stilleggen of onderbreken;
 • vertragingen bij leveranciers of transporteurs; een pandemie;
 • alle andere factoren of oorzaken die zich buiten de wil van West Deco nv om voordoen en die West Deco nv, ondanks redelijke inspanningen, niet kan voorkomen of vermijden, waardoor West Deco nv zijn verbintenissen moeilijker of laattijdig nakomt.

In gevallen als deze spannen alle partijen zich in om de overeenkomst zo snel mogelijk (verder) uit te voeren. Als de noodsituatie of de overmacht langer dan 3 maanden duurt, dan mag elke partij de overeenkomst zelf opzeggen met een aangetekende brief zonder dat iemand recht heeft op een schadevergoeding. De klant betaalt wel de werkzaamheden en kosten die West Deco nv al heeft gedaan.

 

Art. 11: Eigendomsvoorbehoud – Risico-overdracht

West Deco nv blijft eigenaar van de materialen en installaties tot de klant alle facturen volledig betaald heeft, zonder uitzondering (ook eventuele intresten, kosten en belastingen), ook als de materialen of installaties in een onroerend goed ingebouwd zijn of als de klant of derden ze hebben aangepast. Zolang West Deco nv de eigenaar blijft, mag de klant de materialen of installaties niet weggeven, verkopen, uitlenen, verpanden of op een andere manier gebruiken. Als dat nodig is, wijst de klant derden erop dat West Deco nv de eigenaar is. Zodra ze zijn geleverd, draagt de klant het risico van verdwijning of beschadiging van de materialen en/of installaties.

 

Art. 12: Intellectuele eigendom

De klant respecteert alle intellectuele eigendomsrechten van West Deco nv of zijn leveranciers. Die rechten omvatten de octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, zoals technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten die wel of niet beschermd worden.

 

Art. 13: Gegevensbescherming

West Deco nv gaat altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de klant volgens de geldende privacyregels. West Deco nv gebruikt die gegevens voor doeleinden en redenen die het beschrijft in zijn privacybeleid op zijn website www.westdeco.be onder de rubriek ‘Disclaimer en Privacy’. De klant mag bezwaar maken tegen sommige verwerkingen, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden of voor de gegevensverwerking in de verkooppunten op de website van West Deco nv. De klant heeft in sommige gevallen het recht om zijn of haar gegevens in te kijken, op te vragen, te laten verbeteren of te laten schrappen. De klant mag ook vragen om de verwerking te beperken. Stuur daarvoor een mail naar info@westdeco.be.

 

Art. 14: Nietigheid

Als een of meer bepalingen van deze overeenkomst of van de bijlagen helemaal of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan heeft dat geen invloed op de andere bepalingen of op het deel van de bepaling dat wel geldig en afdwingbaar is. In dat geval onderhandelen de partijen eerlijk om de nietige, ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die zo dicht mogelijk bij de inhoud en de geest van de oorspronkelijke bepaling staat. 

 

Art. 15: Rechtskeuze – Bevoegdheid

Het Belgische recht geldt voor de overeenkomst tussen West Deco nv en de klant. Alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.

 

Art. 16: Prijs

De euro (€) is de munteenheid van alle prijzen die we vermelden. De aankoopprijzen in de catalogus zijn exclusief btw. De adviesverkoopprijzen in de catalogus zijn inclusief btw.

 

Art. 17: Klantendienst

Neem contact op met de algemene klantendienst van West Deco nv:

 • via e-mail: info@westdeco.be;
 • per telefoon: 050 81 20 41;
 • per post: Akkerstraat 1 bus 8, 8020 Oostkamp.

Bij klachten neemt u contact op met de service klantendienst via service@westdeco.be

 

Art. 18: Afstand van recht

West Deco nv doet geen afstand van zijn rechten, als het een recht niet opeist of een sanctie niet toepast.

Beste klant 

Wegens technische problemen kunnen momenteel geen bestellingen geplaatst worden via de webshop.
Momenteel zijn wij volop bezig om dit probleem op te lossen.

De actuele prijzen kan u terugvinden in onze digitale catalogus.
Indien niet over een catalogus beschikt dan kan u deze steeds aanvragen via info@westdeco.be.

U kan ook een prijsofferte aanvragen via info@westdeco.be

Wij wensen ons te excuseren voor dit ongemak en wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Het West Deco Team