PRIVACY Policy

Ingangsdatum: 25 mei 2018  

1. Algemeen 

West-Deco (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0457.880.283 en zetel te Akkerstraat 1 B8
8020 Waardamme - Oostkamp
 verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u ons overmaakt via de website.

Wij nemen uw privacy ernstig. Wij verwerken de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016.

U kan ons steeds bereiken per telefoon (+32 (0)50 81 20 41) of per mail (info@westdeco.be)

2 Definities  

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.
Website: De website gehost onder www.westdeco.be 
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.  

3. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy verklaring. 

4. Contactpersoon  

West-Deco is verwerkingsverantwoordelijke. Binnen West-Deco treedt mevrouw Katia Beel op als voornaamste contactpersoon. U kan haar bereiken per telefoon (+32 (0)50 81 20 41) of per mail (info@westdeco.be)  

5. Welke persoonsgegevens verwerkt worden  

Als u gewoon een kijkje neemt op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als u daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door in te schrijven op de nieuwsbrieven, door het contactformulier in te vullen, een reactie na te laten, een review te schrijven e.d.m. , dan worden de door u ingevoerde gegevens wel verwerkt door ons. Het gaat hier dan meer bepaald om uw naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres.  

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.  

6. Doeleinden en grondslag van de verwerking  

De verantwoordelijke verwerkt de via de website verkregen persoonsgegevens voor één van volgende doeleinden:  

 • uitvoering opdracht gesteund op afgesloten overeenkomst
 • nieuwsbrieven, reclame, … gesteund op expliciete toestemming
 • optimaliseren website gesteund op door gegevens verzameld via cookies  

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • de gebruiker zelf
 • de dossierverantwoordelijke verwerkers binnen ons bedrijf

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn voor website en marketingdoeleinden, alsook voor de uitvoering van onze opdracht, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, een vitaal belang, …

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

 • Onze sales verantwoordelijken

Soms moeten wij ook een beroep doen op bepaalde (technische) diensten, gaande van webhosting, organisatie van mailing campagnes, gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ICT-ondersteuning e.d.m. waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ter vrijwaring van uw rechten hebben wij echter met elk van deze dienstverstrekkers afzonderlijke verwerkersovereenkomsten opgemaakt. In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Indien persoonsgegevens wel doorgegeven zouden worden, dan doen wij dit alleen aan landen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden.

8. Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 6 van deze privacy verklaring. De gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om u een optimale dienstverlening evenals service na verkoop/levering te bieden.

 De maximale termijn daarbij bedraagt 7 jaar.

De reden voor deze bewaartermijn is de uitvoering van het contract en onderlinge relevantie van dossiers/offertes/contracten voor 1 partij, normale vervangcyclus van verkochte goederen en diensten.

9. Uw rechten  

U heeft als gebruiker van onze website:

 1. het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
 2. het recht om de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm kosteloos op te vragen
 3. het recht op (kosteloze) rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 4. het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 5. het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 6. het recht op beperking van de verwerking
 7. het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 8. het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren op één van de manieren bepaald in artikel 1 van deze privacy verklaring. Wij reageren binnen een termijn van 14 dagen.  

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen in principe geen besluiten indien de besluitvorming gebeurd is op automatische wijze waarbij een bepaald computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt. Indien dit wel zou gebeuren, dan kan hieruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete goedkeuring van de gebruiker.

11. Ons cookiebeleid  

Als u naar onze website surft, kunt u ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via de knop ‘Cookies’ onderaan de website.  

12. Beveiliging van uw persoonsgegevens  

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden e.d.m. namelijk door bescherming op de websites d.m.v. SSL certificaten, beveiliging via firewalls, beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen,…

Als u hier vragen of opmerkingen over heeft of als u denkt dat uw gegevens niet langer veilig zijn, mag u steeds contact opnemen met uw contactpersoon genoemd in artikel 4.

Als u dit zou willen en u meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Deze Privacy verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt.        

AANGEPASTE DIENSTVERLENING VANAF 04 MEI

Beste klanten

Sinds maandag 06 april 2020 garanderen wij een essentiële dienstverlening terug opgestart. Wat dit concreet inhield, vindt u hier terug.

Vanaf maandag 04 mei voeren wij een aanpassing (verhoging) van deze essentiële dienstverlening door.

LEVERINGEN OP UITZONDERLIJKE BASIS (VARIABEL)

Onder de huidige omstandigheden kunnen wij voorlopig nog geen leveringen voorzien op vaste, voorspelbare tijdstippen zoals voor de crisis. De ervaring van de voorbije weken leert dat wij zijn teruggevallen op een substantieel lager volume dan vroeger. 

Dit brengt ons ertoe om ons op alternatieve manieren te organiseren. Dit vereist een degelijke organisatie met de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit. Daar staan wij voor.

Om u onder de huidige omstandigheden zo veel mogelijk verder te helpen, plannen wij vanaf 04 mei leveringen in via onze chauffeur op uitzonderlijke (variabele) basis.

 • Dit betekent concreet dat wij routes inplannen op basis van wat er effectief binnen komt aan bestellingen. Dit beeld wijzigt van dag tot dag, onze planning wordt dan ook elke dag herzien en bijgesteld. 

 • Hou er a.u.b. rekening mee dat op het moment dat u uw bestelling plaatst, wij nog niet altijd een concrete leveringsdatum kunnen voorstellen. Wij baseren ons noodzakelijk op wat er effectief binnen komt. Dit beeld wijzigt van dag tot dag. In deze onzekere tijden betekent dit dat het niet mogelijk is om ver (verschillende weken) vooruit in de tijd te projecteren en leveringsdata al meerdere weken op voorhand in te plannen.

 • Waar mogelijk blijven wij de voorkeur geven aan afhalingen bij onze vestiging of opsturen via DPD. U vindt de geldende afspraken hier terug. Gezien de omstandigheden kunnen wij zo nog sneller op de bal spelen dan via uitzonderlijke leveringen, en u dus ook sneller verder helpen.
 • U kan uw bestellingen voor levering probleemloos plaatsen bij ons. 
   
 • Probeer uw bestellingen a.u.b. zo veel mogelijk te groeperen.

 • Op het moment dat de uitzonderlijke planning (leveringsdag) daadwerkelijk wordt vastgelegd, wordt deze uiteraard aangehouden. Op het moment dat wij een concrete leveringsdatum gepland hebben, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via mail of telefoon. U wordt vooraf op de hoogte gebracht wanneer de levering doorgaat. Goede afspraken maken goede vrienden.

 • In de huidige omstandigheden kunnen wij deze uitzonderlijke leveringen reeds één à anderhalve week vooruit plannen.

 • De ervaring sinds 06 april leert ons dat dit wij onder de huidige omstandigheden ongeveer één keer om de twee weken in uw regio passeren, in tegenstelling tot één keer elke week zoals voor de crisis.

VERTEGENWOORDIGERS

Ook onze vertegenwoordigers worden vanaf 04 mei terug ingeschakeld.

Gezien de nog steeds geldende maatregelen gebeurt dit voorlopig in beperkte mate.

 • Zij staan tot uw dienst om u met hun raad bij te staan. Onze vertegenwoordigers zijn steeds bereikbaar via telefoon en mail.

 • Onder de huidige omstandigheden mogen zij geen niet-essentiële verplaatsingen doen.
 • Zij mogen essentiële verplaatsingen doen, maar steeds op afspraak, na uw goedkeuring. Hun bezoeken worden afgestemd op uw vraag, om zo flexibel mogelijk te zijn naar uw werking toe.

 • Onze vertegenwoordigers leggen voor de nabije toekomst op eigen houtje nog geen bezoeken af, d.w.z. zonder uw goedkeuring. Wij willen uw dienstverlening naar uw klanten toe niet in het gedrang te brengen.

INTERNE WERKING

Vanaf 04 mei is ons bureel telefonisch bereikbaar vanaf:

 • 10.00 tot 12.00

 • 13.00 tot 17.00 (sinds 06 april was dit tijdelijk tot 15.00).

ALGEMENE INFO + VRAGEN

Afhankelijk van de evolutie de komende weken worden onze werking en organisatie geleidelijk aan verder opgeschaald. Wanneer dit het geval is, houden wij u op de hoogte.

Heeft u vragen over uw bestelling of over onze dienstverlening?

Contacteer uw vertegenwoordiger, of contacteer ons via mail (info@westdeco.be) of via telefoon (050 81 20 41).

Wij helpen u graag verder.